Działka pod zabudowę idealna dla budynku jednorodzinnego

0
66
Działka pod zabudowę idealna dla budynku jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego wymaga nie tylko wybrania odpowiedniego projektu, ale również znalezienia gruntu, na którym budynek będzie mógł być usytuowany. Działka pod zabudowę powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, które wynikają z polskiego prawodawstwa oraz prawa miejscowego.

Idealna działka pod zabudowę to taka, która w 100% odpowiada inwestorom. Zanim jednak znajdziemy takie cudo i zdecydujemy się na jego zakup, sprawdźmy, czy odpowiada też obowiązującym przepisom. Może się bowiem okazać, że pokusimy się o zakup gruntu, który nie będzie mógł zostać zabudowany.

Prawo miejscowe

Polskie prawo nie wskazuje jednoznacznie, jaką minimalną powierzchnię powinna mieć działka budowlana. Odpowiedzi na to pytanie można natomiast szukać w prawie miejscowym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, udostępniony do wglądu we właściwym ze względu na usytuowanie gruntu urzędzie gminy, a często także na jego stronie internetowej, określa przeznaczenie terenu, możliwe sposoby jego zagospodarowania oraz szczegóły dotyczące mogącej tam powstać zabudowy. Z planem miejscowym może zapoznać się każdy, bez względu na to, czy ma prawo do dysponowania określonym gruntem, czy też nie.

Czasem zdarza się, że działka, której zabudowę planuje inwestor, nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku określenie warunków jej zabudowy następuje poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o wydanie takiej decyzji również składa się w urzędzie gminy.

Działka pod zabudowę, czyli jaka?

Najczęściej przyjmuje się, że działką budowlaną, na której może zostać wzniesiony dom jednorodzinny, jest grunt leżący na terenach o podobnej zabudowie. Czasem jednak zdarza się, że wydane zostanie pozwolenie na budowę na terenach, które do tej pory użytkowane były w zupełnie odmienny sposób. Najczęściej dotyczy to gmin cechujących się intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej. Działka pod zabudowę powinna mieć dostęp do drogi publicznej oraz zostać wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Ważne akty prawne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to jednak niejedyne przepisy, jakie należy brać pod uwagę. Inwestor powinien by świadomy, że na to, czy budynek jednorodzinny będzie mógł zostać usytuowany na konkretnej działce, mogą mieć wpływ również zapisy wynikające z innych aktów prawnych. Wśród nich wymienić można między innymi: prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Bardzo istotne są także zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znajdziemy w nim informacje na temat odległości, w jakich należy usytuować dom od granicy działki. Odległości te będą różne w zależności od tego, czy mowa jest o ścianie budynku z otworami okiennymi i drzwiami, czy też bez otworów; a także od szerokości działki budowlanej.

Działka pod zabudowę powinna odzwierciedlać potrzeby inwestora. Nie można przy tym jednak zapominać o obowiązujących przepisach prawnych. Ich spełnienie może warunkować wydanie pozwolenia na budowę.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge