Kupujemy projekt domu – sprawdź, co to jest przedmiar?

0
51

Planując budowę domu, przeglądamy dziesiątki dostępnych projektów, zwracając baczną uwagę na przewidywany koszt ich realizacji. W celu łatwiejszego określenia wysokości funduszy niezbędnych na poszczególnych etapach inwestycji, gotowe plany architektoniczne zawierają przedmiar robót budowlanych. To dokument, który pozwoli lepiej przygotować się na czekające nas wydatki, a także uzyskać wycenę od potencjalnych wykonawców. Co to jest oraz co zawiera przedmiar robót?

Przedmiar robót – co to takiego?

Przedmiar robót jest wyszczególnieniem i opisem wszystkich prac, które będą wykonywane w procesie wznoszenia budynku. Definicję przedmiaru robót budowlanych znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniami ministra infrastruktury z 18 maja oraz 2 września 2004 roku, przedmiar jest zestawieniem robót wykonywanych w kolejności technologicznej. Na podstawie przedmiaru tworzonego według rozporządzenia z 18 maja 2004 roku, możliwe będzie przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Przedmiar opracowany na podstawie drugiego rozporządzenia – z 2 września 2004 roku – będzie natomiast bazą do przedstawienia wyceny robót przez wykonawców.

Przedmiar robót jako baza dla kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski to istotne zestawienie wartości przedsięwzięcia budowlanego, umożliwiające realizację całego procesu. Jest on tworzony na podstawie przedmiaru robót, który musi zawierać:

  • zestawienie ilości i dokładny opis poszczególnych prac związanych ze wznoszeniem obiektu,
  • miejsce wykonywania prac,
  • ceny materiałów,
  • stawki robocizny.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym nie definiuje dokładnego wyglądu czy zasad przygotowania takiego przedmiaru robót. Możliwości jego opracowania są zatem o wiele bardziej elastyczne, aniżeli w przypadku przedmiaru będącego częścią dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót jako część dokumentacji projektowej

Przedmiar robót będący elementem dokumentacji projektowej pozwala wykonawcy obliczyć koszt realizacji wyszczególnionych prac. Jego układ jest określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Jest on tworzony w oparciu o przepisy prawne oraz szczegółową wiedzę z zakresu budownictwa i technologii prowadzenia poszczególnych robót. Taki przedmiar składa się z:

  • karty tytułowej, zawierającej informację o nazwie zamówienia, nazwy i kody grup, klasy i kategorie robót, adres budowanego obiektu, dane i adres zamawiającego oraz datę wykonania przedmiaru,
  • spisu działów przedmiaru robót; ich podziału na grupy, rozdziały, podrozdziały i części,
  • tabel przedmiaru robót, w których wymieniane są roboty podstawowe, czyli minimalny zakres prac niezbędnych do odbioru pod względem ilości i wymogów jakościowych. W tej części zobaczymy numer i kod pozycji, numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ich nazwę i opis, obliczenia ilości jednostek miary robót, jednostkę miary oraz ilość jednostek miary robót.

Przedmiar robót to dokument, który umożliwi łatwiejsze zaplanowanie przebiegu prac podczas budowy oraz wyliczenie kosztów ich wykonania. Opracowany przez kosztorysanta na podstawie kompletnego projektu budowlanego, pozwoli na zaoszczędzenie naszego czasu i pieniędzy, do minimum ograniczając nieprzewidziane wydatki podczas realizacji inwestycji.

Zdjęcie: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Artykuł sponsorowany: Gotowy projekt domu od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge